Wereldwijd verkocht sinds 2001
CADEAUBON BESTEL NU
GRATIS RETOUR Bestel met vertrouwen
Wij verzenden wereldwijd

algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de site gaat gebruiken. Door onze site te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt deze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u onze site niet te gebruiken.

Vertrouwen op geposte informatie en disclaimer Het materiaal op onze site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden en pretendeert niet juridisch of ander professioneel advies te zijn of vormt geen juridisch of ander professioneel advies en mag als zodanig niet worden gebruikt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies dat kan voortvloeien uit de toegang tot of het vertrouwen op de informatie op deze site en voor zover toegestaan ​​door de Engelse wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site.

Informatie over ons TshirtGrill.com is een site die wordt beheerd door Red Noise Limited. Wij zijn een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder registratienummer 04248938. Ons btw-nummer is 807 0323 64.

Toegang tot onze site Toegang tot onze site is toegestaan ​​op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor om de service die we op onze site bieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen (zie hieronder). Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar is.

Intellectuele eigendomsrechten Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en in het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Die werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden van elke pagina('s) van onze site voor uw persoonlijke referentie en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op materiaal dat op onze site is geplaatst. U mag de papieren of digitale kopieën van materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of grafische afbeeldingen los van begeleidende tekst gebruiken. Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op onze site moet altijd worden erkend. U mag geen enkel deel van het materiaal op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen. Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, vervalt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

Onze site verandert regelmatig We streven ernaar onze site regelmatig bij te werken en kunnen de inhoud op elk moment wijzigen. Indien nodig kunnen we de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten. Al het materiaal op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en we zijn niet verplicht dergelijk materiaal bij te werken.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID Het materiaal dat op onze site wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Voor zover toegestaan ​​door de wet, sluiten wij en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

• Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, gewoonterecht of de wet van billijkheid.

• Elke aansprakelijkheid voor enige directe, indirecte of gevolgschade of schade opgelopen door een gebruiker in verband met onze site of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van onze site, alle websites die eraan gekoppeld zijn en alle materialen erop geplaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige aansprakelijkheid voor:
• verlies van inkomen of omzet;
• verlies van zaken;
• verlies van winst of contracten;
• verlies van verwachte besparingen;
• verlies van gegevens;
• verlies van goodwill;
• verspilde management- of kantoortijd; en voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe deze ook is ontstaan ​​en of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, op voorwaarde dat deze voorwaarde geen claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendommen verhindert of enige andere claims voor direct financieel verlies die niet zijn uitgesloten door een van de hierboven vermelde categorieën. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Informatie over u en uw bezoeken aan onze site Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door onze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

Virussen, hacken en andere overtredingen U mag onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site is verbonden. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen met die autoriteiten samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke inbreuk, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een gedistribueerde denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of op het door u downloaden van materiaal dat erop is geplaatst of op een website die eraan is gekoppeld.

Links van onze site Waar onze site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor hen of voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Wanneer u via onze website een site bezoekt, raden we u aan hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid te controleren om naleving te garanderen en te bepalen hoe zij uw informatie mogen gebruiken.

Jurisdictie en toepasselijk recht De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan onze site. Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden of hun onderwerp of formatie (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales.

HANDELSMERKEN TshirtGrill.com is een in het VK geregistreerd handelsmerk van Red Noise Limited.

VARIATIES We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we hebben aangebracht, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

JOUW ZORGEN Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op onze site verschijnt, neem dan contact op met Custserv@TshirtGrill.com Bedankt voor uw bezoek aan onze site.

Bovenkant